Reklamacje i zwroty towaru

ODST膭PIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy b臋d膮cemu konsumentem w rozumieniu art. 22聽1聽kodeksu cywilnego, tj. b臋d膮cemu聽osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,聽przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy (鈥Konsument鈥).
 2. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odst膮pienia od Umowy wygasa po up艂ywie 14 dni, od dnia w kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie Towaru lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Konsumenta wesz艂a w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odst膮pieniu od Umowy stanowi聽Za艂膮cznik nr 1聽do聽Regulaminu.
 3. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 (WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy 艁odygowej 11/62, e-mail: kontakt@kreskoweczki.pl o decyzji o odst膮pieniu w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (np. poprzez pismo wys艂ane poczt膮 lub e-mailem) 鈥 wz贸r o艣wiadczenia stanowi聽Za艂膮cznik nr 2聽do聽 Regulaminu.
 4. Konsument mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od Umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Dla zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wys艂a艂 do Sprzedawcy informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cemu Konsumentowi prawa odst膮pienia od Umowy przed up艂ywem terminu odst膮pienia od Umowy.
 6. W przypadku odst膮pienia od Umowy, Sprzedawca zwr贸ci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyj膮tkiem innego ni偶 najta艅szy spos贸b oferowany przez Sprzedawc臋) niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotycz膮cej wykonania odst膮pienia od Umowy.聽Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez przedsi臋biorc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.聽Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, 偶e Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. W przypadku odst膮pienia od Umowy, Konsument powinien odes艂a膰 lub przekaza膰 zakupiony Towar na adres Sprzedawcy:聽 WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy 艁odygowej 11/62, niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin jest zachowany, je偶eli Konsument ode艣le Towar przed up艂ywem 14 dni. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
  1. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
  2. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  7. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
  8. w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
  9. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
  13. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

R臉KOJMIA I POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym Kreskoweczki s膮 fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za wady Towar贸w (r臋kojmia). Odpowiedzialno艣膰 ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (鈥瀔.c.鈥), w szczeg贸lno艣ci w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Ka偶dy Towar kupiony w Sklepie Internetowym Kreskoweczki mo偶e by膰 reklamowany z zachowaniem termin贸w i warunk贸w reklamacji okre艣lonych odpowiednimi przepisami prawa, je艣li posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 5. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰:
  1. drog膮 pocztow膮 poprzez odes艂anie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inn膮 form膮 przesy艂ki, na adres: WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie (03-687) przy ulicy 艁odygowej 11/62 , z dopiskiem: 鈥濺eklamacja鈥;
 1. Nabywca otrzyma informacj臋 o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawc臋 Towaru lub przesy艂ki zawieraj膮cej reklamowany Towar. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋 do Nabywcy o ich uzupe艂nienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni b臋dzie liczony od przekazania informacji niezb臋dnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji, Towar zostanie odes艂any wraz z opini膮 co do niezasadno艣ci reklamacji.
 3. W razie stwierdzenia przez Nabywc臋 uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca si臋 aby Nabywca sporz膮dzi艂 w obecno艣ci kuriera (lub sprzedawcy 鈥 w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protok贸艂 szkody.
 4. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.

Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy 鈥 do pobrania

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuj臋/informujemy o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych Towar贸w:

鈥 Data zawarcia umowy/odbioru Towaru

鈥 Imi臋 i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-贸w)

鈥 Adres konsumenta(-贸w)

鈥 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko, je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

鈥 Data

Za艂膮cznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODST膭PIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA PO艢REDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO KRESKOWECZKI

 1. Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:

1) w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy,

2) w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu rzeczy, kt贸re dostarczane s膮 osobno,

3) w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy dostarczanych partiami lub w cz臋艣ciach,

4) zawarcia umowy 鈥 w przypadku um贸w o 艣wiadczenie us艂ug.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas, to jest WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-698 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) kontakt@kreskoweczki.pl telefon: (+48) 725129862 o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia, na przyk艂ad przez pismo wys艂ane za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kreskoweczki.pl lub pismo wys艂ane poczt膮 na adres: WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-689 Warszawa, z dopiskiem 鈥灺Zwrot鈥.

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

 1. Skutki odst膮pienia od umowy


W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy.

Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosimy odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni na adres: WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-698 Warszawa, z dopiskiem 鈥 Zwrot鈥.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Za艂膮cznik nr 2

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy )

Adresat:

WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-689 Warszawa

e-mail:聽kontakt@kreskoweczki.pl

Ja/My (*) niniejszym informuj臋/informujemy (*) o moim/naszym (*) odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w (*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi (*)

Lp.NazwaSymbol /rozmiarIlo艣膰Cena jednostkowa brutto
1.
2.
3.
4.
5.


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

Imi臋 i nazwisko

Adres konsumenta(-贸w)

Adres

Podpis konsumenta(-贸w)

(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej )

Data:

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.