Regulamin

AKCEPTUJĘ
RejestrujÄ…c siÄ™ na stronie Kreskoweczki.pl akceptujesz poniĹĽsze warunki regulaminu.

I. Postanowienia ogĂłlne

Administratorem serwisu Kreskoweczki.pl jest Gut Company.

Administrator serwisu Kreskoweczki.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Gut Company.

Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

I. Postanowienia ogólne Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie: użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Kreskoweczki.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora); serwis Kreskoweczki.pl - zbiór stron www w domenie o nazwie kreskoweczki.pl, składających się na serwis kreskoweczki.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.kreskoweczki.pl; link – odwołanie do innego serwisu; serwery Gut Company - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Kreskoweczki.pl; konto - konto w serwisie Kreskoweczki.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być przez użytkownika zmieniony), a hasło może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto lub w inny sposób określony w części serwisu Kreskoweczki.pl poświęconej funkcjonalności; II. Zasady korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej Gut Company przez użytkowników serwisu Kreskoweczki.pl licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu Kreskoweczki.pl są bliżej opisane na stronach tego serwisu. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie Kreskoweczki.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Prawa do serwisu Kreskoweczki.pl (z wyłączeniem praw do utworów umieszczanych przez użytkowników) przysługują Gut Company. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: przeglądać serwis, w tym linki umieszczone w serwisie Kreskoweczki.pl przez siebie lub innych użytkowników; zamieszczać w serwisie linki; opisywać umieszczone przez siebie linki; komentować umieszczone przez siebie lub innych użytkowników linki, Warunkiem korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Kreskoweczki.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Kreskoweczki.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych linków lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich linków lub innych treści w serwisie Kreskoweczki.pl oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu linków, komentarzy lub innych treści w serwisie Kreskoweczki.pl, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Gut Company z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych linków, komentarzy lub innych treści w serwisie Kreskoweczki.pl lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Gut Company z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Gut Company lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom Gut Company lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby Gut Company już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Gut Company wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Gut Company kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie. Użytkownik korzystając w serwisu Kreskoweczki.pl poprzez umieszczanie konkretnych linków, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw przez Gut Company zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. Z tytułu korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl Gut Company nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia. Pomimo iż celem Gut Company jest umożliwienie użytkownikom serwisu Kreskoweczki.pl korzystania z serwisu bez wynagrodzenia, Gut Company zastrzega sobie wprowadzenie w przyszłości odpłatności z tytułu korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl w stosunku do niektórych, wybranych przez Gut Company usług serwisu Kreskoweczki.pl, o czym, jeśli takie opłaty zostaną prowadzone, użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Z serwisu Kreskoweczki.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Gut Company różnicuje funkcjonalność serwisu Kreskoweczki.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl związane z rejestracją (lub jej brakiem) opisane są na stronach tego serwisu. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji zgodnie z Regulaminem, nie mogą umieszczać w serwisie Kreskoweczki.pl linków ani swoich komentarzy. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie Kreskoweczki.pl linki oraz dodawać swoje komentarze zgodnie z funkcjonalnością serwisu Kreskoweczki.pl. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu Kreskoweczki.pl są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie http://www.kreskoweczki.pl/register danych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego użytkownika. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie Kreskoweczki.pl, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.kreskoweczki.pl/contact. Użytkownik umieszczając w serwisie Kreskoweczki.pl linki, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub linków, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany linków, lub komentarze, także pomimo późniejszego usunięcia konta lub komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, lub inne treści (łącznie powołane: linki, komentarze i inne treści zwane są w niniejszym punkcie dalej utworami), stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Gut Company licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów: udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Gut Company ma prawo), udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Gut Company ma prawo), udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Gut Company ma prawo), udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Gut Company ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium, udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji, udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji, udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części), udziela Gut Company nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Gut Company w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji). Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Gut Company z chwilą umieszczenia utworów w serwisie Kreskoweczki.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Gut Company, jak i przez użytkownika) czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Gut Company, jak i przez użytkownika) linków, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Publikacja w serwisie Kreskoweczki.pl linków przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez Gut Company. Gut Company nie są w takim przypadku podmiotami publikującymi dany link i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiej publikacji. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając linki, komentarze i inne treści, zezwala Gut Company na wykonywanie przez Gut Company (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań linków, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Gut Company ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. Gut Company ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia konta użytkownika z jakiegokolwiek powodu (zarówno przez Gut Company, jak i przez użytkownika), czy też pomimo usunięcia z jakiegokolwiek powodu przez kogokolwiek (w tym zarówno przez Gut Company, jak i przez użytkownika) linków, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do linków, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Gut Company oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym Gut Company zapewnia, iż w serwisie Kreskoweczki.pl linki użytkownika będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie dokonywać edycji (dodawać/usuwać) linków umieszczonych przez siebie w serwisie Kreskoweczki.pl, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie funkcjonalnością serwisu Kreskoweczki.pl. Usunięte linki mogą być w dalszym ciągu dostępne w serwisie Kreskoweczki.pl jedynie w oparciu o udzieloną przez użytkownika zgodnie z Regulaminem licencję, przy czym linki takie nie będą oznaczone, jako linki pochodzące od określonego użytkownika. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Gut Company do: przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta, kontaktowania się Gut Company z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Kreskoweczki.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.). Użytkownik rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Gut Company lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Gut Company) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Gut Company jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Gut Company). Zgoda ta jest warunkiem założenia konta oraz dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub zmieniony przez użytkownika w późniejszym czasie na inny, poprzez edycję danych w profilu użytkownika), w tym także w formie załącznika do poczty elektronicznej. Cofnięcie tej zgody jest równoznaczne z żądaniem usunięcia konta użytkownika wraz z całą jego zawartością. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie umieszczone przez tego użytkownika linki, jeśli Gut Company zadecyduje o pozostawieniu ich w serwisie w oparciu o udzieloną przez użytkownika licencję, tracą przymiot pochodzących od danego użytkownika (są widoczne w serwisie jako pochodzące od niezarejestrowanego użytkownika). Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Gut Company sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Gut Company sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc). Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie Kreskoweczki.pl na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Gut Company. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba. Każdy użytkownik serwisu Kreskoweczki.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu): rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Gut Company), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Kreskoweczki.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), podszywanie się pod inne osoby, naruszanie tajemnicy korespondencji, naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie linki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie Kreskoweczki.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane), przenoszenie prawa do korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl na inną osobę bez pisemnej zgody Gut Company, inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Gut Company, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Gut Company, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 24 stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania konta danego użytkownika wraz z wszystkimi linkami. Niezależnie od powyższego Gut Company uprawniona jest do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw. Gut Company oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Kreskoweczki.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Kreskoweczki.pl, Gut Company: nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Kreskoweczki.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy; zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych linków udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie Kreskoweczki.pl oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika, Gut Company oświadcza, iż w ramach serwisu Kreskoweczki.pl nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania linków udostępnionych przez użytkowników w serwisie Kreskoweczki.pl, toteż sugeruje, by linki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie Kreskoweczki.pl. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Kreskoweczki.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Gut Company powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) i umieszczając na stronie główniej serwisu Kreskoweczki.pl (http://www.kreskoweczki.pl) stosowną informację. Gut Company oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu Kreskoweczki.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.kreskoweczki.pl/contact. W ramach serwisu Kreskoweczki.pl Gut Company zapewnia narzędzia zgłaszania do Gut Company informacji o naruszeniu prawa (w szczególności praw własności intelektualnej), regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Gut Company udostępnia formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.kreskoweczki.pl/contact w celu zgłaszania oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika lub nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem charakteru zamieszczonych w serwisie linków. Gut Company oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu Kreskoweczki.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Gut Company oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania linków zawierających wirusy i innych linków o podobnym charakterze lub innych aniżeli linki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.kreskoweczki.pl/contact. Gut Company do korzystania z Internetu, w tym serwisu Kreskoweczki.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Gut Company zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Gut Company nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Kreskoweczki.pl. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl są dostępne na stronie http://www.kreskoweczki.pl. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Kreskoweczki.pl dostępne są na stronie http://www.kreskoweczki.pl. Gut Company w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Kreskoweczki.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Gut Company w zakresie usuwania linków, kont, komentarzy i innych treści, Gut Company może usuwać konta użytkowników, na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Gut Company w zakresie usuwania linków, kont, komentarzy i innych treści, Gut Company może usuwać linki, w przypadku, gdy w okresie następujących po sobie 90 dni brak będzie odwołań do tych linków (wyświetleń linków). Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Gut Company w zakresie usuwania linków, kont, komentarzy i innych treści, Gut Company będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich. Serwis Kreskoweczki.pl ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnego umieszczanilinków w sieci Internet, w ramach tego serwisu, na serwerach Gut Company. Serwis Kreskoweczki.pl nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach Gut Company, a jedynie umożliwienie przez jednych użytkowników innym użytkownikom zapoznania się z treścią linków. Gut Company nie odpowiada za przechowanie linków. Linki mogą być usunięte przez Gut Company w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez Gut Company prowadzenia serwisu Kreskoweczki.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Gut Company odradza umieszczanie linków w serwisie Kreskoweczki.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich linków. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Gut Company wyraźnie lub zezwalających Gut Company na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Gut Company za takie działania, Gut Company nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie: za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Kreskoweczki.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Kreskoweczki.pl, w tym w szczególności linki, komentarze i wypowiedzi do linków i szkody wynikłe z tego tytułu, z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Kreskoweczki.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Gut Company, za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego linku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu Kreskoweczki.pl, Gut Company w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Kreskoweczki.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Gut Company deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Kreskoweczki.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Gut Company płatnych usług w ramach serwisu Kreskoweczki.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Gut Company w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać, za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Kreskoweczki.pl. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu Kreskoweczki.pl należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.kreskoweczki.pl/contact. Użytkownik rejestrując się i zakładając w ten sposób konto w serwisie Kreskoweczki.pl zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Techniczne zasady budowy hasła (m.in. jaki typ znaków, jaka ilość znaków itp.) określone są w części serwisu poświęconej funkcjonalności. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone lub udostępnione przez Gut Company z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika (o ile płatne usługi w serwisie Gut Company zostaną wprowadzone). Użytkownik może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z serwisu Kreskoweczki.pl poprzez złożenie w profilu użytkownika dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób określony w części serwisu Kreskoweczki.pl poświęconej funkcjonalności. W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła. Dyspozycję taką składa się na stronie http://www.kreskoweczki.pl poprzez podanie loginu i adresu e-mail użytkownika, do którego hasło ma być użytkownikowi przypomniane. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.kreskoweczki.pl/rules. Gut Company zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Gut Company poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Kreskoweczki.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Kreskoweczki.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Polityka plików „cookies” Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych serwisu Kreskoweczki.pl. Czym są pliki „cookies”? Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Do czego używamy pliów „cookies”? Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Jakich plików „cookies” używamy? Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe? Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Usuwanie plików „cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. .
Gut Company oświadcza, iż wszystkie pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie Kreskoweczki.pl są rejestrowane przez Gut Company, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Gut Company oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Gut Company odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Gut Company udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Kreskoweczki.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Kreskoweczki.pl, przy czym Gut Company działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Gut Company do przekazania takich danych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.kreskoweczki.pl/rules.
Gut Company zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Gut Company poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Kreskoweczki.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Kreskoweczki.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

EXEC TIME: 0.015285015106201