Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.052541971206665