Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.18625116348267