Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.35937881469727