Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.20854210853577