Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.19262504577637