Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.15804386138916