Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.18024396896362