Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 2.0360999107361