Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.049215078353882