Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.14033913612366