Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.16468596458435