Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.21310615539551