Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.047250032424927