Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.38554310798645