Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.19370484352112