Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.085699081420898