Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.2037250995636