Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.04787802696228