Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 1.9898121356964