Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.017748117446899