Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.049092054367065