Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.19728803634644